Нигал 7 - производство и доставка на пластмасови опаковки
за хранителна и нехранителна промишленост

Фирмата започва търговската си дейност като Едноличен Търговец в началото на 2001г. Оттогава до днес тя преминава през няколко етапа на развитие. В самото начало извършва дейност като доставчик на едро на млечни продукти в складови бази в Пловдивска област. През 2007г. фирмата построява склад за съхранение на млечни продукти и оттогава извършва разносна търговия на същите в гр.Пловдив и страната.

През 2010г започва шприцово производство на полипропиленови опаковки за млечната промишленост, а именно кутийки за разфасовка от 0.250кг. до 10кг.

От Март 2018 фирмата разполага със съвременна складова база за съхранение и разфасовка на млечни продукти и производство на полипропиленови опаковки за тях.Внедрихме технология IML /топъл печат върху опаковката/ с ултра модерни роботи и последен модел шприц автомати.

Може да се поемат и външни поръчки за производство на пластмасови изделия, както и индивидуални поръчки за разфасовка и производство на млечни продукти.

Фирмата разполага със собствени транспортни средства и добре развита дистрибуторска мрежа за доставка и пласмент на мляко и млечни продукти в цялата страна.

Фирмата доставя полипропиленови опаковки на водещи млекопреработвателни предприятия в България, Гърция, Сърбия, Македония, Румъния и др.

Младият и висококвалифициран персонал във фирмата е готов за предизвикателства и поемане на отговорност пред настоящи и бъдещи клиенти.

Ние може да отговорим качествено и в срок на всички изисквания на нашите партньори.

Фирмата е дистрибутор на някой от водещите фирми в България за млечни продукти.

Фирма „Нигал 7“ ЕООД изпълнява ПРОЕКТ:  „Енергийна ефективност в "Нигал 7" ЕООД“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Приоритетна ос: Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините,  Процедура: „Енергийна ефективност в индустрията“, Код на процедурата: BGENERGY-2.003, финансирана от Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2020, съгласно сключен Договор за БФП № BGENERGY-2.003-0022-C01/19.05.2023 г.

Проектното предложение е насочено към постигане използването на възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност в "Нигал 7" ЕООД, чрез прилагането им в индустриалния процес.

Дейностите по проекта включват изпълнение на предписани от Доклада за обследване на енергийната ефективност мерки, чрез които компанията ще управлява производствените процеси редуцирайки консумацията на енергия и внедрявайки системи на висококачествени технологии. Комбинирането на технологично обновление с възобновяеми източници за неговото захранване е процес на оптимизация на ресурсите, разходите и суровините, с което да се достигне до краен продукт отговарящ максимално точно на индустриалните решения, същевременно получен чрез метод щадящ околната среда и неутрален към климатичните изменения. Внедряването на новите машини ще подпомогне компанията в стремежа й към висок ръст, развитие и дългосрочна перспектива за усъвършестване.

Обща стойност на проекта: 911 502.28 лева или 466 043.72 EUR, БФП: 378 000.29 лева или 193 268.48 EUR

Собствен принос:  533 501.99 лева или 272 775.24 EUR

Начало на проекта: 19.05.2023 г.

Край на проекта: 30.04.2024 г.

Финансовият механизъм на ЕИП включва приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за изграждането на по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа.