Политика за защита на личните данни

(съгл. чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679)

в сила от 25.05.2018г.

С настоящата Политика за защита на личните данни НИГАЛ 7 ЕООД Ви информира за всички аспекти свързани с обработване на личните Ви данни и правата, които имате в тази връзка.

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате интернет страница: www.nigal7.bg или да предоставите личните си данни, по електронен път или на хартия, тъй като с предоставянето им Вие се съгласявате с нейните условия!

Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използване на интернет страница ни.

Ако не желаете да обработваме Вашите лични данни по начина, описан в настоящата Политика за защита на личните данни, моля не ни ги предоставяйте!

Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви продадем стоката, предоставим услугата и/или информацията, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация.

Ако имате въпроси или коментари относно настоящата Политика за защита на личните данни, моля да се свържете с нас на електронната ни поща: info@nigal7.bg.

Кой обработва лични Ви данни?

НИГАЛ 7 ЕООД е търговско дружество вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 202850654, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Петър Стоев“ № 66.

Как да се свържете с нас?

адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. "Кукленско шосе" №45

тел: 032 / 672 772   0898 / 709 123 е-mail:info@nigal7.bgуебсайт: www.nigal7.bg

За какви цели обработваме лични Ви данни?

При обработване на лични данни на физическите лица НИГАЛ 7 ЕООД съблюдава принципите: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност по отношение на субектите на данни. Събирането и обработването на лични данни е сведено до минимум и е за конкретни, изрично указани и легитимни цели, а именно:

- спазване на законовите задължения от страна на Администратора при управление на човешки ресурси;

- изпълнение на договори, по които субектът на данните е страна;

- обработване на заявки за доставка на стоки и услуги, чрез имейл или телефон;

- администриране и отговор на клиентски запитвания, в т.ч. при изпращане на електронно съобщение чрез контактната форма в уебсайтwww.nigal7.bg;

- видеонаблюдение

Категории лични данни, които обработваме!

В хода на дейностите по управление на човешки ресурси НИГАЛ 7 ЕООД събира, обработва и съхранява следните категории лични данни:

1. Данни за идентификация на физическите лица: имена, единен граждански номер (личен номер на чужденец), постоянен и/или настоящ адрес, данни от документ за самоличност.

2. Данни за образование и квалификация.

3. Данни за контакт: адрес за кореспонденция, електронен адрес, телефонен номер.

4. Данни за банкова/картова сметка, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

В изпълнение на дейността си НИГАЛ 7 ЕООД събира, обработва и съхранява следните категории лични данни на физически лица за изпълнение на договорите:

1. Данни за идентификация на физическите лица: имена.

2. Данни относно правата на лицето спрямо контрагента – законен представител, представител по пълномощно, служител.

3. Данни за контакт: адрес за кореспонденция, електронен адрес, служебен телефонен номер.

Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор.

В НИГАЛ 7 ЕООД се извършва видеонаблюдение с охранителна цел. Записи от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 2 месеца. Достъп до записите имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения.

На какви правни основания обработваме лични Ви данни?

НИГАЛ 7 ЕООД обработва личните Ви данни на следните основания:

 • изрично получено съгласие от Вас;

 • изпълнение на задълженията на Администратор по договор с Вас;

 • спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;

 • за да се защитят жизненоважните Ви интереси или на друго физическо лице;

 • за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, които са предоставени на Администратора;

 • за целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна

Предаване на личните Ви данни на трети лица

НИГАЛ 7 ЕООД може да предава Ваши лични данни на трети лица - обработващи лични данни за изпълнение на целите за обработване, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR):

1. Лица, които въз основа на договор с НИГАЛ 7 ЕООД обработват личните Ви данни от името на Администратора.

3. Лица, които извършват консултантски услуги на НИГАЛ 7 ЕООД в различни сфери – Службa по трудова медицина, адвокати и др.

4. Банки, обслужващи плащания на НИГАЛ 7 ЕООД, извършени от и към Вас.

5. Публични органи - Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, ИА „Главна инспекция по труда“, Министерство на вътрешните работи, съдебни органи, прокуратура, контролни органи и др., на които НИГАЛ 7 ЕООД е длъжен да предостави личните Ви данни по силата на действащото законодателство.

НИГАЛ 7 ЕООД не предоставя личните Ви данни в други държави или на международни организации, извън ЕС. При необходимост това се извършва само според условията на Регламент (ЕС) 2016/679 (ОРЗД).

За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

Личните данни, които се събират и обработват в НИГАЛ 7 ЕООД се съхраняват в законно установените срокове и в зависимост от целите на обработване, както следва:

1. Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между НИГАЛ 7 ЕООД и Вас - за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните.

2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги се съхраняват 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок. 

3. Личните данни, свързани с използване на уебсайта – до получаване на възражение за обработване на лични данни за използване на сайта на НИГАЛ 7 ЕООД.

Вашите права при събиране, обработване и съхранение на личните Ви данни!

С цел добросъвестно и прозрачно обработване на личните Ви данни, НИГАЛ 7 ЕООД Ви уведомява, относно Вашите права съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, а именно:

1. Право на оттегляне на съгласие за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете Вашите лични данни да бъдат обработвани за конкретна или за всички цели на обработване, Вие имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване. НИГАЛ 7 ЕООД ще преустанови обработването на данните за целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако няма друго законово основание да продължи обработването, за което ще Ви уведоми своевременно.

2. Право на достъп до личните Ви данни

Вие имате право да изискате и получите от НИГАЛ 7 ЕООД потвърждение дали обработва Вашите лични данни, както и право да получите достъп до личните си данни и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението им.

3. Право на коригиране или попълване на личните Ви данни

Вие имате право да коригирате или попълните неточните и/или непълни лични данни, с отправяне на искане до НИГАЛ 7 ЕООД.

4. Право на изтриване („правото да бъдеш забравен“)

Вие имате право да поискате изтриване на личните Ви данни, а НИГАЛ 7 ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването им;

 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и няма законни основания за обработването им;

 • личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;

 • личните Ви данни трябва да бъдат изтрити, с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;

НИГАЛ 7 ЕООД не е длъжен да изтрие личните Ви данни, когато обработването е необходимо:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване на данните;

 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

НИГАЛ 7 ЕООД не изтрива данни, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

5. Право на ограничаване

Вие имате право да поискате от НИГАЛ 7 ЕООД да ограничи обработването на лични Ви данни, когато:

 • са установени неточности в личните данни, които се обработват;

 • обработването е неправомерно;

 • не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на Ваши правни претенции;

 • възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред Вашите интереси.

6. Право на преносимост

Вие имате право по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат Вашите лични данни. Вие може да поискате директно прехвърляне на личните Ви данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

7. Право на получаване на информация

Вие имате право да поискате от НИГАЛ 7 ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните Ви данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. НИГАЛ 7 ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

8. Право на възражение

Вие имате право да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни, които се отнасят до Вас. В тези случаи обработването на личните Ви данни се прекратява, освен ако не са налице законови основания за обработването.

9. Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако НИГАЛ 7 ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. НИГАЛ 7 ЕООД не е длъжен да Ви уведоми, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Условия за упражняване на правата Ви

Вие може да упражните своите правата с писмено заявление до НИГАЛ 7 ЕООД на адрес гр. Пловдив, ул. "Кукленско шосе" №45 или с електронно заявление по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис на електронен адрес: info@nigal7.bg.

Заявлението може да бъде отправено лично или от упълномощено лице.

НИГАЛ 7 ЕООД ще Ви предостави информация относно действията, предприети във връзка с искането за упражняване на правата Ви в срок до 14 дни от получаване на искането. Срокът може да бъде удължен с един месец, предвид сложността и броя на исканията.

Всяка комуникация и действие във връзка с упражняване на правата по Регламент (ЕС) 2016/679 се предоставят безплатно.

10. При нарушаване на Вашите права Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, българският регулаторен орган по защита на данните

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

Връзка към други сайтове

Интернет страницата ни www.nigal7.bgсъдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. НИГАЛ 7 ЕООД не оперира свързаните сайтове и не носи отговорност за политиката за защита на личните данни или съдържанието на тези сайтове. Ако НИГАЛ 7 ЕООД получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в тези Интернет страници, ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

Изменения на Политиката за поверителност

Настоящата политика за защита на личните данни е изготвена с цел информираност на субектите на данни. Възможно е тя да бъде периодично актуализирана, изменяна и допълвана, когато обстоятелствата налагат това. При промяна в настоящата политика, на интернет страницата ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни, след което ще започне нейното прилагане.